Cerkak Yaiku

Cerkak Yaiku. Neng ngisor kiye ana panemu babagan apa. Anane dredah lan masalah kanthi ringkes.

Reroncening Kedadeyan Kang Ana Sajroning Cerkak Yaiku
Reroncening Kedadeyan Kang Ana Sajroning Cerkak Yaiku from www.masnurul.com

Latar panggonan, yaiku latar kang dadi papan panggonan nalika kedadeyan ana ing crita iku dicritakake. Dadi cerkak kuwi cerita cekak kang nyritakake prastawa utawa kedadean kanthi ringkes. Tema yaiku ugere crita, kang nyebutne pokok masalah sing dadi dasar kanggo suatu crita (gagasaning.

Cacahe Ora Luwih Saka 10.000 Tembung 2.

Basa kang digunakke jinis persuasif saengga pamaca manut karo kekarepane penulis crita. Crita kasebut bisa saka prastawa pribadi panulis. Unsur ekstrinsik cerkak, yaiku unsur kang mbangun cerkak saka sanjabane cerkak.

Unsur Iinstrinsik Yaiku Unsur Kang Nyengkuyung Cerkak Saka Njerone Serkak Kuwi.

Cerkak luwih dawa tinimbang novel b. Yaiku lelakone para paraga wiwit lekas nganti pungkas. Rampung diwaca sanalika lungguh 7.

Latar Ing Cerkak Iku Ana 3 Jenise:

Bedane novel karo cerkak yaiku a. Tinimbang novel, cerkak alure luwih cendhek 3. Sinopsis cerkak yaiku ringkesane crita saka cerkak.

Baca Juga  Syarat Kalimat Efektif Dalam Menyunting Teks Eksplanasi Adalah

Cerkak Saking Tembung Crita Cekak, Inngih Punika Karangan Awujud Gancaran Ingkang Ringkes Tur Padhet, Maksudipun Nyariyosaken Kedadosan Saking Wiwitan Ngantos Wekasan Kanthi Cara Ingkang Ringkes Utawi Cekak.

Unsur intrinsik kaya ta tema, latar, punjering crita/sudut pandang, alur/plot, penokohan, lan konflik. Dadi cerkak kuwi cerita cekak kang nyritakake prastawa utawa kedadean kanthi ringkes. Anane dredah lan masalah kanthi ringkes.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Singkat.

Tokoh/ paraga tokoh utawa paraga yaiku wong kang ngalami kedadean ana ing cerita. Unsur instrinsik saka cerkak, yaiku tema, latar (setting), alur (plot), lan paraga lan watak, sudut pandang, piwulang (amanat), lan nilai budi pakarti. Unsur kasebu diarani unsur intrinsik.

Check Also

Bilangan Oksidasi Terendah Yang Dimiliki Unsur Klorin Adalah

Bilangan Oksidasi Terendah Yang Dimiliki Unsur Klorin Adalah. 4clo3 3n2h4 4cl 6h2o 6no. 2 isotop …

Perhatikan Pernyataan Dibawah Ini

Perhatikan Pernyataan Dibawah Ini. Sel b mengandung pigmen rhodopsin yang merupakan reseptor untuk penglihatan pada …